Reactie ANGSAW op plannen Ymere voor de Van der Pekbuurt

ANGSAW heeft een brief gestuurd naar het Dagelijks bestuur van het Stadsdeel. De plannen van woningbouwcorporatie Ymere voor de aanpak van de Van der Pekbuurt zijn aanzienlijk ingrijpender dan we al konden verwachten op basis van eerdere informatie zoals die o.a. naar buiten werd gebracht tijdens de door ANGSAW georganiseerde openbare bijeenkomst (6 oktober 2011) over de toekomst van de Van der Pekbuurt. Het Ymereplan is een voorbeeld van een top down benadering van stedelijke vernieuwing en toont weinig respect voor de cultuurhistorische betekenis van

14 maart Commissie RO Ontwikkelingen in de van der Pekbuurt SP vragen

Op 14 maart 20:00 uur is er een vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. De SP heeft de ontwikkelingen in de Van der Pekbuurt geagendeerd:

tekst ingediend door SP:
Ymere heeft onlangs een woonvisie gepresenteerd over de van der Pekbuurt. Veel maatschappelijke organisaties, zoals de huurdersvereniging van der Pek, ANGSAW, vereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap, hebben verontrust gereageerd op deze plannen van IJmere. De deelraad heeft zich op dit moment nog niet uitgesproken

PVDA stelt vragen over de Van der pekbuurt aan DB Noord

Kranten artikel: Woensdag 8 febr Marianne Ringma stelt vragen over de plannen van Ymere betreffende de van der Pekbuurt aan het DB Noord. De plannen behelzen renovatie maar ook flink sloop. Er is echter geen advies van Bureau monumenten gevraagd. Er zou een formeel advies moeten komen en ook de deelraad moet betrokken worden in de besluitvorming. Zie bijlage krantenartikel.

Een helder advies: het Rijksbeschermde Stadsgezicht direct toewijzen

Er is duidelijkheid over de beschermde status Van der Pekbuurt, namelijk een helder advies van Rijksadviseur Cultureel Erfgoed: het Rijkskbeschermde Stadsgezicht direct toewijzen, juist door de druk van de op handen zijnde plannen. Het is belangrijk want het Dagelijks Bestuur van gemeente Amsterdam Noord heeft ingestemd met de plannen van Ymere om over te gaan tot grootschalige sloop / nieuwbouw. Er wordt ingestemd met de visie van Ymere, de voorgestelde methode en het woonprogramma. Het advies voor de Van der Pekbuurt is in de volgende publicatie verschenen:

Stadsdeel stemt in met Ymere voor grootschalige sloop

pasop.jpg

Tot onze grote verbijstering hebben wij op donderdag 19 jan 2012 een brief van het Stadsdeel ontvangen. (zie bijlages)
Daarin staat dat op 19 dec 2011 het bestuur van Ymere en het Dagelijks Bestuur(DB) van het Stadsdeel tot overeenstemming zijn gekomen over de aanpak van het proefgebied. Ze stemmen in met de visie van Ymere "een tweede leven voor de van der Kekbuurt" en het daaraan gekoppelde woningprogramma. Zij stemmen dus in met grootschalige sloop! Zonder dat dit in de raad is besproken!

14 dec 2011 1ste reactie op visie Ymere naar Stadsdeel en Ymere

LOGO Huurdersvereniging Van der Pekbuurt

Op 28 nov 2011 heeft Ymere voor het eerst haar visie "een tweede leven voor de Van der Pekbuurt" met het daaraan gekoppelde "woning programma" gepresenteerd.
De Huurdersvereniging is bijzonder geschrokken van de vergaande sloopplannen die Ymere heeft. In reactie op deze visie en plannen heeft de HVvdP op 14 dec een brief naar Ymere en stadsdeel en politiek gestuurd.


Kenmerk: HVvdPekbuurt027 Datum 14 dec. 2011
Betreft: reactie op presentatie visie 'Een tweede leven voor de Van der Pek'
Aan: Ymere, Dagelijks Bestuur en Stadsdeel Noord.

Brandbrief naar Gehrels: Wie beschermt ons erfgoed? onze buurt?

Op dec is de volgende brief naar Wethouder Gehrels gestuurd.

Datum 30 november 2011 Kenmerk: HVvdPEK025
Betreft: opheldering gevraagd betreft Monumentale status Van der Pekbuurt
Aan : Carolien Gehrels wethouder Cultuur en Monumenten

Geachte wethouder Carolien Gehrels,

Graag willen wij, namens bewoners, duidelijkheid over een beschermde status die van kracht zou zijn op onze buurt. Dit vragen we gezien huidige ontwikkelingen in de Van der Pekbuurt.

16 nov inspreken agendapunt 20, over "sloopdrang van Ymere en participatie".

Politiek schriftelijke vragen aan de gemeente Amsterdam

Hierbij mijn tekst ingesproken in de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat op 16 november, agendapunt 20, over "sloopdrang van Ymere en participatie".
Na aanleiding van, Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer Mulder van 14 juni 2011 inzake renovatie- en sloopactiviteiten van Ymere. Amsterdam, college van b&w van 19 juli 2011(zie bijlage)

VD Pek "vernieuwt" ?

Vanmiddag loop ik zomaar door de wijk omdat de zon schijnt. De voorbeeldblokken* liggen er verlaten bij. Het zijn voorbeelden van de stilgevallen ontwikkeling waar mensen naast en tussen moeten wonen. Het voelt er erg 'unheimisch'.

Verslag ANGSAW Bijeenkomst 6 okt 2011

Verslag van een betrokken bewoner ANGSAW bijeenkomst 6 oktober 2011
Hotel NH Galaxy – Distelweg 

Inhoud syndiceren